Gen.fors. 2004

 Startside
Op

Kort referat af generalforsamlingen 03.04.2004 kl. 14,30

1. Velkomst.

2. Valg af dirigent
Et job som Havnefoged Mogens Westergaard sædvanligvis bliver valg til. Mogens havde meldt forfald og bestyrelsen foreslog Søren Nielsen, der blev valgt.


3. Forelæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse.

Medlemstallet steget var 270 til 278. God gang i ungdomsafdelingen. Piratjolle anskaffet med Nordea bank som sponsor. Med baggrund i et lidt mindre sponserat fra  Amtssparekassen leder klubbens efter en piratjolle mere. (Red.:Er nu anskaffet). 

Stor deltagelse i vore kurser og til aftenkapsejladserne. Ingen stævner afholdt.

 Svigtende deltagelse til øvrige arrangementer.

Folk skal være flinkere til at melde sig til udvalgsarbejde. Vi har det sidste år ikke haft et husudvalg.

På grund af bortfald af portostøtte til foreningsblade indskrænkes udsendelsen af "Rudskallen" foreløbig til 4 gange om året: marts, maj, august/september og oktober. - Orientering og debat vil og bør derfor i højere grad foregå på klubbens hjemmeside, hvorfra "Rudskallen" også kan både hentes.

Klubbens økonomi er god og vi er nu gældfri.

Bro G vi må forlange, at der gøres noget ved. Dæksplankerne er nu så rådne, at der kan stilles spørgsmålstegn ved og den er forsvarlig at færdes på. Vi forventer reelle reparationsarbejder og ikke flere lapper.

- Beretningen blev enstemmigt godkendt.

4. Forelæggelse af årsregnskab med revisionspåtegning til godkendelse

Kassereren forelagde det reviderede regnskab, der udviste et overskud på 45.000 kr.

- Regnskabet blev enstemmigt godkendt.


5. Valg af medlemmer til bestyrelsen og suppleanter for disse. Valgt blev:
  
  formand                          :   Flemming Hansen    (genvalg)
    bestyrelsesmedlem           :   Per Munch               (genvalg)
                       -                 :   Sonnich Sonnichsen (nyvalg)
    suppleant      -                 :   Erik Busk                (nyvalg)

6.  Valg til udvalg:
- Vedligeholdelsesudvalg:           Per Munch, Claus Petersen, Erik Dirksen, 
                                               Bent Jensen, Erik Busk.
- Hus- og festudvalg:                 Jan Sørensen
- Sejladsudvalg:                        Keld Pedersen, Flemming Toldbod, John Alrum.
- Turudvalg:                              Helle Svensson, Hanne Hansen, 
                                               Lene Pedersen, Sonnich Sonnichsen, Per Munch.
- Bladudvalg:                             Jørn Ole Jensen, Per Munch, 
                                                Flemming Christensen,  Eva Schuldt, Ulla Lørring
- Juniorafdeling:                         Uffe Mogensen, Keld Pedersen Dannie Madsen

5.  Valg af revisorer              :   Jytte Munch             (genvalg)

6:   Forslag fra medlemmerne:   Der er ikke indkommet forslag.
7:   Forslag fra bestyrelsen:      
Kontingentet sættes op med 50 kr. /år.
                                                     Forslaget blev forkastet.

7.   Eventuelt.
-
Der blev rejst kritik af, at klubhuset ikke er tilgængeligt for gæstesejlere, og af at medlemmer ikke kan låne/leje klubhuset til "Åbent Hus"-arrangementer, hvor jo alle klubbens medlemmer er velkomne. - Bestyrelsen begrundede med rengøringsproblemer. Dem vil man nu tage op med kommunen, og derefter se på sagen igen.
Bestyrelsen blev opfordret til at tage kontakt til kommunen for at blive aktiv medspiller i det planarbejde for havnen, som kommunen netop har annonceret.
 Position: 54:56,4 N - 10:42,5 Ø

 
[Til tops]   [Forstavn] 

 Yachtclub - Langeland - Denmark 

                         Web-master